หน้าแรก | ฝ่ายวิชาการ
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Information Thaksin University

หน้าแรก

 
จำนวนหลักสูตร
คณะ สถานะ เปิด สถานะ ปิด รวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 1 18
คณะวิทยาศาสตร์ 20 0 20
คณะศึกษาศาสตร์ 25 3 28
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 5 0 5
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 5 0 5
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 0 5
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 5 0 5
คณะนิติศาสตร์ 2 0 2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 4 1 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 0 4
วิทยาลัยนานาชาติ 2 0 2
รวม 94 5 99