หน้าแรก | สำนักคอมพิวเตอร์
TSU LINK : มหาวิทยาลัยทักษิณ | วิทยาเขตพัทลุง | ระบบสารสนเทศ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลา

 
# ตารางโอที
1 เฝ้าระวังตรวจสอบ ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบไฟฟ้าประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
2 งานบริการคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2561 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
3 งานบริการคอมพิวเตอร์ เมษายน 2561 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
4 งานบริการคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2561 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
5 งานบริการคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2561 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
6 งานบริการคอมพิวเตอร์ มกราคม 2561 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
7 งานบริการคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
8 งานบริการคอมพิวเตอร์ พฤษจิกายน 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
9 งานบริการคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
10 งานบริการคอมพิวเตอร์ กันยายน 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
11 งานบริการคอมพิวเตอร์ สิงหาคม 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
12 งานบริการคอมพิวเตอร์ กรกฎาคม 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
13 งานบริการคอมพิวเตอร์ มิถุนายน 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
14 งานบริการคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
15 งานบริการคอมพิวเตอร์ เมษายน 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
16 งานบริการคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
17 งานบริการคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
18 งานบริการคอมพิวเตอร์ มกราคม 2560 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
19 งานบริการคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2559 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
20 งานบริการคอมพิวเตอร์ พฤศจิกายน 2559 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
21 งานบริการคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2559 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
22 งานบริการคอมพิวเตอร์ กันยายน 2559 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล
23 งานบริการคอมพิวเตอร์ สิงหาคม 2559 ตารางโอที บัญชลงเวลา รานงานรายบุคคล