ข่าวประกาศ


(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง วัน เวลา และสถานที่แนะนำตัวและปราศรัยนโยบายวัน และเวลาเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(วิทยาเขตพัทลุง) เรื่อง หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Login เข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง

ปฏิทินการเลือกตั้ง

วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2564
การเลือกตั้ง ผู้สมัคร เปิดลงคะแนน ปิดลงคะแนน
องค์การนิสิต ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 30/09/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สภานิสิต ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะนิติศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน
สโมสรนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ผู้สมัคร วันที่ 10/03/2564 เวลา 09:00 วันที่ 10/03/2564 เวลา 16:00 ไม่อยู่ในช่างลงคะแนน