รายละเอียดข่าว

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


ดาวน์โหลด
ข่าวจากวิทยาเขตพัทลุง