รายละเอียดข่าว

เรื่อง วิธีการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง วัน เวลา และสถานที่แนะนำตัวและปราศรัยนโยบายวัน และเวลาเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


ดาวน์โหลด
ข่าวจากวิทยาเขตพัทลุง