ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(พฤศจิกายน 2560-มกราคม 2561)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(สิงหาคม-ตุลาคม 2560)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
(พฤษภาคม-กรกฎาคม 2560)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
(กุมภาพันธ์ 2560 - เมษายน 2560)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(สิงหาคม-ตุลาคม 2559)